Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ( ÇOMÜ ) Önlisans – Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

I. Amaç ve Kapsam
Amaç: Madde 1 -
 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’ne bağlı Tıp Fakültesi hariç, diğer fakülte ve yüksekokullardaki (hazırlık sınıfları dahil) önlisans ve lisans eğitim-öğretiminde uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam: 
Madde 2 - Bu yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ( YÖK ) ve ilgili diğer kanunlara göre önlisans ve lisans eğitim–öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların değerlendirilmesi, öğrenci kabulü, diploma ve unvanlar, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
II.Üniversiteye Giriş ve Kayıt Koşulları
Madde 3 - Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler kendileri veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.
Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) T.C. uyruklu öğrenciler için;

1) Lise veya dengi okul diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,
2) ÖSYM sonuç belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı sureti,
3) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
4) Öğrenci katkı payı makbuzu,
5) Dört adet vesikalık fotoğraf,
6) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenen diğer belgeler.
b)Yabancı uyruklu öğrenciler için;
1) Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış lise diplomasının aslı veya noter onaylı örneği,
2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) veya eşdeğer bir sınavın sınav sonuç belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği,
3) Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti; Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan öğrenim vizesi,
4) Öğrenci katkı payı makbuzu,
5) Dört adet vesikalık fotoğraf,
6) Not döküm belgesinin (transkript) aslı veya Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerince onaylı Türkçe örneği.
III. Eğitim – Öğretim
Eğitim – Öğretim Süresi 

Madde 4 - a) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarından azami dört yıl, lisans programlarından azami yedi yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
b) Yabancı dil hazırlık veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık eğitim – öğretimi, yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.
Madde 5 - Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan yönetmelik esaslarına göre yapılır.
Eğitim – Öğretim Dönemleri ve Programları
Madde 6 -
 Eğitim-öğretim dönemleri ve programlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az yetmiş işgünü (ondört hafta) olmak üzere güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav günleri bu sürenin dışındadır. Sağlık yüksekokulları ve meslek yüksekokulları dışında dört yıllık lisans öğretiminde, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen zorunlu kredisiz dersler hariç toplam kredi 128’den az, 156’dan (ders uygulamaları ile toplam ders saati 200’den) fazla olamaz. Sağlık Yüksekokulu ile ilgili uygulamalar Senato kararıyla belirlenir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında bir saatlik teorik ders 1 kredi, seminer, lisans tezi, uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının bir saati ise yarım (0,5) kredidir. Mezuniyet kredileri, bölüm ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının görüşü alınarak Üniversite Senatosunca belirlenir. Ders ve sınavlar, Cumartesi-Pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.
b) Üniversitedeki çift anadal ve yandal programlarında eğitim-öğretim, Üniversite Senatosunca belirlenen yönerge hükümlerine göre yapılır.

Yaz Okulu 

Madde 7 - Herhangi bir birimde Yaz Okulu açılmasına Fakülte ve Yüksekokul Kurullarının önerisi üzerine, Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.Yaz Okulu öğretimi “ ÇOMÜ Yaz Okulu Yönetmeliği ” hükümlerine göre düzenlenir.

Öğrenciler, öğretim programlarında başarısız oldukları veya GNO’sını yükseltmek amacıyla veya ilk kez alacakları bazı dersleri yaz okulunda alıp başardıkları taktirde, o derslerden aldıkları başarı notları ilgili derslerin ait oldukları yarıyılda alınmış gibi işlem görür.

Öğretim Dili 
Madde 8 - Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir.Ancak “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim – Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 10. maddesi uyarınca, yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim – öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.
Yabancı dilde eğitim – öğretim yapmayan fakat zorunlu veya seçime bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim – öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler, yabancı dilde okutulabilir.
Yabancı Dil Öğretimi ve Sınavları
Madde 9 - YÖK zorunlu yabancı dil dersleri, yabancı dille eğitim-öğretim yapan zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili eğitim-öğretim “ÇOMÜ Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim- Öğretimi Yönetmeliği” ne göre yapılır.
Yatay Geçişler
Madde 10 –
 ÇOMÜ’ye bağlı yükseköğretim kurumlarına başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
ÇOMÜ’ye bağlı fakülte, yüksekokul ve bölümler arası yatay geçişler ise, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversite Senatosunca kabul edilen esaslara göre yapılır.
Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlara yatay geçiş için öğrencinin, ÇOMÜ’de yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir.
Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreyi aşamaz.
Dikey Geçişler 
Madde 11 - Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ” hükümlerine göre ve ilgili Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır.
Ders Muafiyeti
Madde 12 - Herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ( ÖSYS ) sonucu, ÇOMÜ Fakülte ve Yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan başarmış oldukları dersler için, öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk haftasında başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler.

Öğrencinin yeni kayıt olduğu Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin, daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeni ile geçmiş kabul edileceğini belirler. Bu şekilde intibakı yapılan bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıla ait olan ve muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin Üniversite dışındaki örgün öğretim programlarında daha önceden başardığı ve muaf olduğu ders/dersler ÇOMÜ Önlisans-Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde yer alan Sınavların Değerlendirilmesi ve Notların Değerlendirilmesine göre dönüştürülerek DNO ve GNO hesabına katılır.
Öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl, haftada 36 saat ders kredi limiti dahilinde yarıyıllarda alması zorunlu görülen derslerin bulunduğu en üst yarıyılıdır. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programında derslerini bu kalan süre içerisinde tamamlar.
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan, kayıt sildiren, bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlar sonucu veya özel yetenek sınavları sonucu ÇOMÜ fakülte/yüksekokullarına kayıt yaptıran ve muafiyet talebinde bulunanların, ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilmesi yapılır ve muafiyet talebi uygun görülen öğrencilerin muaf tutulduğu derslerinin başarı notları, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki başarı notuna dönüştürülür. Bunun sonucunda genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerden üst yarıyıldan ders almak isteyenlerin, bulunduğu yarıyıldan muaf tutulduğu derslerin toplam kredisinin programdaki/bölümdeki o yarıyılın toplam kredisinin en az yarısı olması halinde; intibak ettirildiği yarıyıl ve önceki yarıyıllarda almadığı ve başarısız olduğu dersler ile birlikte bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri konusunda ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları yönetim kurulları yetkilidir.”
Muafiyet kararının alındığı yarıyılda başvurması halinde, muaf olduğu dersi/dersleri almak isteyen öğrenci tekrar alabilir.
Öğrencinin üst yarıyıldan ders almış olması üst yarıyılda olduğu anlamına gelmez.

Madde 13 - Üniversiteye bağlı Fakültelerde ve Yüksekokullarda ders geçme sistemi esastır.Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.
Ders Yükü 
Madde 14 - Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfına ilk kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.
Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı teorik ve uygulamalı derslerin toplamı her yarıyıl için haftada (YÖK’ün zorunlu kredisiz dersleri hariç) 36 ders saatini, lisans öğretiminde 7 ve 8 inci, önlisans öğretiminde 3 ve 4 üncü yarıyılda, mezuniyet aşamasında ise haftada 40 ders saati geçemez. Ancak uygulama saati 8 ve yukarısı olan dersler için danışman ve Bölüm Başkanının önerisi üzerine öğrencinin haftada alacağı ders saati ilgili Yönetim Kurullarınca belirlenir.
Madde 15 - Fakülte ve Yüksekokul Kurulları, programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler, lisans tezi, bitirme projesi ve/veya uygulamalar koyabilirler. Haftalık derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer Fakülte ve Yüksekokul programlarından da alınabilir.
Stajlar

Madde 16 - Eğitim – Öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda stajların, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen staj yönergelerine göre yapılır. Stajlar, yasayla belirtilen azami eğitim – öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.
Danışmanlık

Madde 17 - Öğrencilere, eğitim – öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlarının önerisi dikkate alınarak Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından danışmanlar görevlendirilir.

Danışmanlık görevlerine ilişkin ilkeler, Senato tarafından belirlenir.

IV. Kayıt Yenileme ve Ders Alma
Kayıt Yenileme 

Madde 18 – Ders yazılım işlemleri öğrencilere internet ortamında duyurulur. Öğrenciler, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak derslere yazılarak kayıtlarını yenilerler. Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde, ders kayıt formu ile öğrenci katkı payı makbuzunu, ikinci öğretim için öğretim ücreti makbuzunu öğrenci işlerine teslim ederek kayıtlarını danışmanlarına onaylatmak zorundadırlar.
Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilebilecek geçerli bir mazereti olmayan öğrencilerin ders kayıt formları, belirtilen süreden sonra danışmanlarınca işleme alınmaz, kayıtları yenilenmez ve Bölüm Başkanları tarafından teslim alınmaz. Önceki dönemlerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayan öğrencilerin derslere kaydı yapılmaz. Belirtilen sürede kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders alamaz, ders ve sınavlarına giremezler. Bu süre 4 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kaydını yeniletmeyen öğrencilere o dönem içinde öğrenci belgesi verilmez.

Okuyacağı yarıyılın ilk haftası içinde mazeret kaydı için başvuran öğrenci mazereti fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten sonra en geç bir hafta içinde kaydını yaptırması gerekir. Geç kayıt sebebiyle geçen süre, devamsızlıktan sayılır.

Ders Alma

Madde 19 - Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, kayıt haftasını izleyen hafta içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak koşuluyla ders ekleyebilir veya bırakabilirler. Öğrenciler ders yazılım işlemlerine ilişkin itirazlarını akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi içinde yaparlar.
Derslerin çakışması durumunda, öncelikle çakışan önceki yarıyılların devam koşulu yerine getirilmemiş dersleri, devam zorunluluğu şartı ile alınır. Tekrarlanan ve çakışan derslerin devam koşulu yerine getirilmiş ise, o ders ile bulunulan yarıyıldaki çakışan ders birlikte alınabilir.
Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri ileriki yarıyıllarda tekrar edebileceği gibi, bu derslerin yerine varsa başka seçmeli ders veya dersleri de seçebilir. Ders tekrarında seçilen farklı bir ders için devam zorunluluğu aranır.
Ders kayıt formları ilgili danışmanca onaylanır, danışman tarafından dekanlık veya yüksekokul müdürlüklerinin öğrenci işleri bürolarına teslim edilir.
Bir derse kaydını yaptıranların listesi, ilgili birimlerce yarıyılın en geç dördüncü haftası içinde, o dersi yürüten öğretim elemanına verilir.

V. Sınavlar ve Sınav Dönemleri
Sınava Katılma Koşulları 

Madde 20 - Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Derse kayıt olmak,
b) Öğrenim harcını verilen sürede yatırmak,
c) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
d) Uygulamalı derslerin % 80’ine katılmak,
e) Uygulamalarda başarılı olmak,
f) Proje, lisans tezi, laboratuar ve uygulamalara özgü olmak üzere rapor, ödev ve çalışmaları süresi içinde teslim etmiş, gerekli düzeltmeleri yapmış ve sorumlu öğretim elemanı tarafından yeterli görülmüş olması gerekir.
Sınavlar 
Madde 21 - Üniversitede; ara sınav, ara sınav mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılır. Bunlardan;
a) Ara sınavlar; her ders için en az bir kez yapılır. Ara sınav programı; her yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak, bölüm başkanı tarafından yapılır ve ilan edilir. Ara sınav notları dönem sonu sınavlarından en az iki hafta önce ilan edilir.
b) Yarıyıl sonu sınavları: En az ondört haftalık eğitim-öğretim döneminden sonraki iki hafta içerisinde yapılır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavına katılmayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınavları ile ilgili takvim, birimlerin önerileri alınarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınav programları, dekanlık ve yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
c) Mazeret sınavları: Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi halinde, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde öğretim elemanının belirlediği tarihte yazılı olarak yapılır. Mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı açılmaz.
d) Bütünleme sınavları: Dönem sonu sınavları sonucunda başarısız olanlar başarısız oldukları derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavına girmeyenler başarısız sayılırlar ve bu öğrencilere ayrıca bir sınav açılmaz. Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren üçüncü haftada yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları onbeş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir.
Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar ve o dersten başarısız kabul edilirler. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar.
VI. Sınavların Değerlendirilmesi ve Notlar

Madde 22 - Başarı notunun nasıl hesaplanacağı:

Ara sınav ve dönem içi etkinliklerden (Uygulama ,staj, seminer, proje, ödev, laboratuvar  ve benzeri.) alınan notların ortalamasının % 40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 60 katkısı alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak başarı notu değerlendirme tablosuna uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir:

Bir dersten başarılı sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir, alamayanlar not ortalaması ne olursa olsun başarısız (FD ve altı) sayılır.

Başarı Notu Değerlendirme Tablosu

PUAN

YARIYIL SONU BAŞARI NOTU

KATSAYI

AKTS NOTU

90 – 100

AA

4.00

A

85 – 89

BA

3.50

B

80 – 84

BB

3.00

70 – 79

CB

2.50

C

60 – 69

CC

2.00

55 – 59

DC

1.50

D

50 – 54

DD

1.00

E

40 – 49

FD

0.50

F

0 –  39

FF

0.00

FX

Yeterli

YE

-

S

Yetersiz

YS

-

U

Devamsız

DS

0.00
(Kredili Dersler için)

NA

 Buna göre bir dersten bir öğrenci;

a) (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış sayılır.
b) (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi “koşullu” başarmış sayılır.
c) (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.
d) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır.
e) Girmeye hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu derslerinden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.

Öğrencilere, yukarıdaki tabloda görülen puanlara karşılık gelen başarı notundan daha aşağıda başarı notu verilmez.

Not Ortalamaları 
Madde 23 - Öğrencilerin başarı durumları, 22 nci maddeye göre derslerden almış oldukları notlar ve derslerin kredileri ile hesaplanan “Yarıyıl/Dönem Not Ortalaması (DNO)” ve “Genel Not Ortalaması (GNO)” değerleriyle izlenir.
DNO bir yarıyılda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi, GNO ise tüm yarıyıllarda aldıkları derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan notların çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
Onur Öğrencileri
Madde 24 -
 Onur öğrencilerine ilişkin esaslar şunlardır;
a) Bir öğretim yılı boyunca tüm dersleri almak, devam koşulunu yerine getirmek, tüm derslerde en az (CC) almak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak şartıyla genel not ortalamasına (GNO) göre kayıtlı bulunduğu programın/bölümün her sınıfının birinci, ikinci ve üçüncüsü onur öğrencileri olarak kabul edilir ve bu öğrenciler ilgili Dekanlıkça/Müdürlükçe öğretim yılı sonunda teşekkür belgesi ile ödüllendirilir.
b) Normal öğrenim süresi içerisinde tüm dersleri almak, devam koşulunu yerine getirmek, tüm derslerde en az (CC) almak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak şartıyla GNO’na göre kayıtlı bulunduğu okulunu birinci olarak bitiren öğrenciler fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yüksek onur öğrencisi kabul edilir ve bu öğrenciler Rektörlükçe fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yüksek onur öğrencisi takdir belgesi ile ödüllendirilir.
c) Normal öğrenim süresi içerisinde tüm dersleri almak, devam koşulunu yerine getirmek, tüm derslerde en az (CC) almak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak şartıyla GNO’na göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini birinci olarak bitiren öğrenci/öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yüksek onur öğrencisi kabul edilir ve bu öğrenci/öğrenciler Rektörlükçe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yüksek onur öğrencisi takdir belgesi ile ödüllendirilir.
Başarılı Öğrenciler 
Madde 25 - Bulunulan yarıyıl sonu itibariyle GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler, başarılı öğrencilerdir. Bu öğrenciler, transkriptlerinde (FF), (FD), (YS) ve (DS) olan dersleri verildikleri ilk yarıyılda tekrar alırlar.
Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle tüm yarıyıllarda aldığı derslerden en az (CC) almış olan ve GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler isterlerse bir üst yarıyıldan da danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.
Dikey geçiş sınavı sonucunda, Üniversitenin programlarına kayıt olan öğrenciler; fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenen intibak programını başarıyla tamamlayarak üçüncü sınıfa intibakları yapıldıktan sonra, en az bir yarıyıl eğitim görmeleri, tüm derslerden en az (CC) almış olmaları ve GNO’larının en az 2.00 olması şartıyla isterlerse bir üst yarıyıldan danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.
Başarısız Öğrenciler
Madde 26 
- Hazırlık sınıfları hariç, dördüncü yarıyıl sonunda GNO’sı 2.00’nin altında olan öğrenciler başarısız öğrencilerdir.
Başarısız öğrenciler öncelikle transkriptlerindeki (FF), (FD), (YS) ve (DS) olan dersleri yeniden almak zorundadır. GNO’sı 1.80’nin altında olan başarısız öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır.
Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi
Madde 27 - GNO’sını yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak; bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gereklidir. Bir dersin devam koşulunu bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda devam koşulu aranmaz. Ancak öğrenci tekrar aldığı dersin arasınavına katılmak zorundadır. Dersin başarı notu hesaplanırken değerlendirme, o yarıyıldaki arasınav notuna göre yapılır. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Başarısız öğrenciler GNO’sını yükseltmek için transkriplerindeki başarı notu ( CC ) ve üstünde olan dersleri tekrar alamazlar.
Sınav Notuna İtiraz 
Madde 28 - Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına itiraz edebilirler. Maddi hatalarla ilgili itirazlar için Bölüm Başkanı dersi veren öğretim elemanından görüş ister. Hata var ise düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Bunun dışındaki itirazlar için Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından sınav kağıdı incelenerek sonuç ilan edilir ve öğrenciye bildirilir.
VII. Kayıt Dondurma ve Mazeretler
Mazeretlerde Başvuru Süresi ve Uygulanacak İşlemler :
Madde 29 - 
a) Öğrencinin mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren 10 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına /Yüksekokul Müdürlüğüne başvurması ve olayı belgeler ile kanıtlaması zorunludur.
b) Kayıt dondurmak için başvurular eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı sonuna kadar yapılır.
c) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam eder.
d) Bir öğrencinin öğrenim süresince toplam en çok normal öğrenim süresinin yarısı kadar kaydı dondurulabilir. Ancak 30/c ve 30/f maddesinde gösterilen nedenlerin devamı halinde yönetim kurulunca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir. Verilen kayıt dondurmalar öğretim süresinden sayılmaz.
e) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve geç sunulan raporlar işleme konulmaz.
f) Kaydı dondurulan bir öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıldaki yapılacak sınavlara giremez.
g) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, çeşitli sebeplerle kaydını yarıyıl usulü uygulayanlarda en az iki yarıyıl, yıl esası uygulayanlarda en az bir öğrenim yılı süre ile kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz.Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.
h) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı koşullarından birini, haklı ve geçerli bir nedenle yerine getirmeyen öğrencilerin kullanamadıkları süreleri azami öğrenim süresine eklenir.
Haklı ve Geçerli Nedenler:
Madde 30 –

a) Eğitim öğretimin devam ettiği süre içerisinde, öğrencinin Sigorta Hastaneleri, Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınan raporla Üniversitemizin Mediko Sosyal Baştabipliği Merkezinden belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretlerinin bulunması,
b) 2547 Sayılı Kanunun 7. maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
d) Birinci derecede yakının ağır hastalığı halinde, başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ilgili Fakülte Yüksekokul Yönetim Kurulunca geçerli sayılması.
e) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim – öğretime ara vermesi zorunluluğunu resmi belgeler ile kanıtlaması,
f) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerince, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracı gerektirmeyen tutukluluk veya mahkumiyet hali,
g) Öğrencinin askerlik ile ilgili tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,
h) İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçeri kabul edeceği diğer nedenler.
Yıllık İzin 
Madde 31 - Öğrencilerin; öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs; staj ve araştırma imkanları doğması halinde, Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi, azami öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim – öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.
VIII.Öğrenimde Ek Süreler, Mezuniyet ve Diplomalar
Öğrenim Süresine Ek Süreler

Madde 32 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık önlisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.
Azami süreler sonunda; öğrenciler ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
Mezuniyet 
Madde 33 - Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, tüm derslerden başarılı olması, varsa zorunlu stajlardan başarılı olması ve kredisiz derslerden (YE) alması zorunludur. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler koşullu başarılı derslerden de başarılı kabul edilirler. Bir öğrencinin GNO’su aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Diplomalar 
Madde 34 - Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir.
Fakülte ve yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar ve mezuniyet belgeleri ilgili fakülte/yüksekokul kurulu tarafından belirlenir.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir çıkış belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav dönemlerinin bitim tarihinden sonraki ilk iş günüdür.
Diplomaların ön yüzünde; öğrencinin adı ve soyadı, diploma numarası, lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü ve/veya ana bilim dalı çift dal/yan dal, mezuniyet tarihi, fakültelerde Rektörün ve dekanın, yüksekokullarda Rektörün ve yüksekokul müdürünün imzaları bulunur. Öğrenci nüfus bilgileri diplomanın arka yüzüne yazılır. Diplomalar çini mürekkebi ile veya bilgisayarla doldurulur. Diplomalara fotoğraf yapışmaz. Diplomalar Rektörlük tarafından soğuk damga ile mühürlenir.
Diplomaların Kaybı Durumunda Verilecek Belge
Madde 35 - Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak, bu Yönetmeliğin 34 üncü madde hükümlerine uygun olarak düzenlenir.
IX. Kayıt Silme
Madde 36 -
 Aşağıdaki durumlarda, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:
a) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alanlar.
b) Ruhsal bozuklukları nedeni ile sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla hastalığını belgelendiren ve tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı dört yarıyılı aşan öğrencilerden, öğrenime devam etmek isteyenlerin yeniden alacakları sağlık raporunda rahatsızlıklarının devam ettiği anlaşılanlar.
c) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olanlar.
Madde 37 - Bu Yönetmelikte yer almayan eğitim-öğretim, staj ve sınav halleri için; bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte ve Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulları kararları uygulanır.
Ek Madde 1 – Fakülte ve Yüksekokul kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Senatosunun onayına sunarlar. Akademik takvim, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.
X. Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

Madde 38 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 39 -
 Bu yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.